در حال بارگذاری ...
کارگاه آموزشی تئاتر در کشور ارمنستان

ضرورت اجتناب ناپذیر ارتباط فرهنگی هنری با کشورهای همسایه شمالی 

ایران تئاتر_سید علی تدین صدوقی : ایران وکشورهای شمالی همسایه هماره به لحاظ تاریخی ، فرهنگی  ، ادبی وهنری  مشترکات بسیار  زیاد و ریشه داری را داشته اند که می تواند دستمایه همکاری های فرهنگی وهنری فراوانی گردد که برای کشورهای همسایه وجوامع روبه رشد آنان بسیار مفید وکاربردی ومهم است .  

ایران وکشورهای شمالی همسایه هماره به لحاظ تاریخی ، فرهنگی  ، ادبی وهنری  مشترکات بسیار  زیاد و ریشه داری را داشته اند که می تواند دستمایه همکاری های فرهنگی وهنری فراوانی گردد که برای کشورهای همسایه وجوامع روبه رشد آنان بسیار مفید وکاربردی ومهم است .  

از این رو تشکیل یک مجمع فرهنگی هنری سالانه در بین کشورهای همسایه اجتناب ناپذیر می نماید بخصوص در برابر با هجمه فرهنگی ،هنری ، فکری که مدام از سوی  کشورهای غربی ما را آماج اهداف خود قرار داده اند . آنان برای رسیدن به اهداف اقتصادی سیاسی و.. خویش ابتدا فرهنگ وهنر کشورهای  ما را هدف قرار می دهند چون نفوذ از این طریق بسیار سریع تر،کاربردی تر وکارا تر است .

بنابراین می باید ارتباط پویا ی وگسترده فرهنگی هنری  از سوی مقامات کشورهای فوق در راس برنامه های  فرهنگی ،هنری  آنان قرار گیرد و زمینه  برای هنر مندان وفرهیختگان  و... کشورها ی همسایه برای این تبادل  مهم واساسی فرهنگی هنری  هرچه بهتر وبیشتر فراهم گردد ، تا علاوه بر جهانی کردن این فرهنگ و هنر که از ایران فرهنگی ،هنری ، ادبی بزرگ سرچشمه گرفته بتوانیم نسل حاضر ونسل های آینده را از هجمه گسترده فرهنگی هنری بیگانگان مصون داریم .

 در همین راستا موسسه فرهنگی و هنری رهاورد با همکاری آکادمی هنر لوتوس کشور ارمنستان یک کارگاه آموزشی با موضوع روانش