در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
گفت‌وگوی ایران تئاتر با پندار اکبری کارگردان نمایش «درخونگاه» در جشنواره آئینی سنتی

آموزش و کشف استعدادهای جوان نیاز اصلی نمایش‌های ایرانی
گفت‌وگوی ایران تئاتر با پندار اکبری کارگردان نمایش «درخونگاه» در جشنواره آئینی سنتی

آموزش و کشف استعدادهای جوان نیاز اصلی نمایش‌های ایرانی

پندار اکبری کارگردان نمایش «درخونگاه» معتقد است؛ آموزش به نسل جوان و کشف استعدادهای تازه مهم‌ترین نیاز نمایش‌های ایرانی در حال حاضر است.

رویدادها,جشنواره‌ها,خبرهای تولیدی 1 |