در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

19 نمایش در شروع فصلی جدید
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

۱۹ نمایش در شروع فصلی جدید

ایران تئاتر: در مهر ماه نمایش های تازه ای در سالن های دولتی آغاز به کار کرده اند. در متن پیش رو نمایش هایی که در نیمه اول این ماه میهمان سالن های دولتی هستند را به شما معرفی می کنیم.


گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

۲۱ نمایش در آخرین روزهای تابستان
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

۲۱ نمایش در آخرین روزهای تابستان

ایران تئاتر: در شهریور ماه نمایش های تازه ای در سالن های دولتی آغاز به کار کرده اند. در متن پیش رو نمایش هایی که در نیمه اول شهریور ماه میهمان سالن های دولتی هستند را به شما معرفی می کنیم.


گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

همراه با نمایش‌های عروسکی در تهران
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

همراه با نمایش‌های عروسکی در تهران

ایران تئاتر: در مردادماه نمایش های تازه ای در سالن های دولتی آغاز به کار کرده اند. در متن پیش رو نمایش هایی که در اواخر مرداد و اوایل شهریور ماه میهمان سالن های دولتی هستند را به شما معرفی می کنیم.


گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

23 نمایش در گرم‌ترین روزها
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

۲۳ نمایش در گرم‌ترین روزها

ایران تئاتر: در مردادماه نمایش های تازه ای در سالن های دولتی آغاز به کار کرده اند. در متن پیش رو نمایش هایی که در نیمه اول مرداد ماه میهمان سالن های دولتی هستند را به شما معرفی می کنیم.


گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

22 نمایش در شروع مرداد
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

۲۲ نمایش در شروع مرداد

ایران تئاتر: در مردادماه نمایش های تازه ای در سالن های دولتی آغاز به کار کرده اند. در متن پیش رو نمایش هایی که در نیمه اول مرداد ماه میهمان سالن های دولتی هستند را به شما معرفی می کنیم.


گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

18 نمایش در 9 سالن در اولین روزهای تابستان
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

۱۸ نمایش در ۹ سالن در اولین روزهای تابستان

ایران تئاتر: در تیرماه نمایش های تازه ای در سالن های دولتی آغاز به کار کرده اند. در متن پیش رو نمایش هایی که در هفته اول تیر ماه میهمان سالن های دولتی هستند را به شما معرفی می کنیم.


گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

حرارت تئاتر در آغاز فصل گرم
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

حرارت تئاتر در آغاز فصل گرم

ایران تئاتر: در خرداد ماه نمایش های تازه ای در سالن های دولتی آغاز به کار کرده اند. در متن پیش رو نمایش هایی که در هفته آخر خرداد ماه میهمان سالن های دولتی هستند را به شما معرفی می کنیم.


گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

اجرای22 نمایش در بهار تئاتر
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

اجرای۲۲ نمایش در بهار تئاتر

ایران تئاتر: در اردیبهشت ماه نمایش های تازه ای در سالن های دولتی آغاز به کار کرده اند. در متن پیش رو نمایش هایی که در هفته آخر اردیبهشت ماه میهمان سالن های دولتی هستند را به شما معرفی می کنیم.


گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

آغاز حرارات در نیمه بهار
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

آغاز حرارات در نیمه بهار

ایران تئاتر: در اردیبهشت ماه نمایش های تازه ای در سالن های دولتی آغاز به کار کرده اند. در متن پیش رو نمایش هایی که در هفته سوم اردیبهشت ماه میهمان سالن های دولتی هستند را به شما معرفی می کنیم.


گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

سالن‌های دولتی میزبان 17 نمایش در شروع سال جدید
گزارش ایران تئاتر از برنامه نمایش ها در سالن های دولتی

سالن‌های دولتی میزبان ۱۷ نمایش در شروع سال جدید

ایران تئاتر: با شروع سال جدید، نمایش های تازه ای در سالن های دولتی آغاز به کار کرده اند. در متن پیش رو نمایش هایی که در هفته سوم فروردین ماه میهمان سالن های دولتی هستند را به شما معرفی می کنیم.


۱ ۲ »
۱۲ از ۱۵ نتیجه
۱ از ۲ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰