در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
مهوش افشار پناه بازیگر نمایش حادثه در ویشی :

نگاه اومانیسمی میلر به کارهایش هویت می دهد
مهوش افشار پناه بازیگر نمایش حادثه در ویشی :

نگاه اومانیسمی میلر به کارهایش هویت می دهد

ایران تئاتر :نمایش حادثه ای در ویشی نمایشی به کارگردانی منیژه محامدی تک پرده ای درباره ماجراهای آلمان نازی و اشغالگری و اردوگاههای مرگ و هلو لوکاست است. مهوش افشارپناه؛ بازیگر کرد تبار تئاتر که در این نمایش حضور دارد از دهه پنجاه وارد فعایت تئاتری شده است.