در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقد نمایش بنگاه تئاترال به کارگردانی هادی مرزبان

پرفورمنسی ایرانی و مدرن که حرف امروز را می زند
نقد نمایش بنگاه تئاترال به کارگردانی هادی مرزبان

پرفورمنسی ایرانی و مدرن که حرف امروز را می زند

ایران تئاتر_سیدعلی تدین صدوقی : نمایش بنگاه تئاترال به قلم استاد علی نصیریان حدود چهل وپنج سال پیش نوشته شد . پرواضح است که متن آئینه مسایل جامعه دوران خودش بوده است ، به وِیژه ازنظر مسا یل  ومعضلات اجتماعی وسیاسی و ...


نقد نمایش بنگاه تئاترال به کارگردانی هادی مرزبان

تلفیقی دراماتیک از نمایش‌های سنتی آئینی و تئاتر
نقد نمایش بنگاه تئاترال به کارگردانی هادی مرزبان

تلفیقی دراماتیک از نمایش‌های سنتی آئینی و تئاتر

ایران تئاتر_سید علی تدین صدوقی : بنگاه تئاترال در سال‌های قبل توسط استاد نصریان روی صحنه رفته است. بنگاه تئاترال تلفیقی از نمایش‌های سنتی آئینی است با تئاتر مدرن؛ که می‌تواند در اجرا نیز تبلور یابد. بنگاه تئاترال درواقع روزگار بازیگران نمایش را نیز بازمی‌نماید.