در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقد نمایش سیه چشم به کارگردانی:فریبا آقا پور

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند
نقد نمایش سیه چشم به کارگردانی:فریبا آقا پور

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند

ایران تئاتر_سید علی تدین صدوقی  : نمایش سیه چشم داستان عشق است ، عشقی که شگفتی ، معجزه وجاودانگی می آفریند .  عشق ، داستان خود را فراموش کردن ودر دیگری حل شدن است ،این قصه هماره تاریخ روابط انسانی بوده و خواهد بود  .