در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقد نمایش پناهکاه به کارگردانی فرید قادرپناه و رامین معصومیان

ابزورد و هجوم بی نظمی ای استعمار گرایانه برنظمی دیکتاتورمابانه
نقد نمایش پناهکاه به کارگردانی فرید قادرپناه و رامین معصومیان

ابزورد و هجوم بی نظمی ای استعمار گرایانه برنظمی دیکتاتورمابانه

ایران تئاتر_سید علی تدین صدوقی : نمایش پناهگاه ویا بهتر بگویم پناهکاه به نویسندگی و کارگردانی فرید قادرپناه ورامین معصومیان است . از این گروه در سال قبل نمایش بازگشت به خانه اثر هارلد پینتر را در تماشاخانه عمارت نوفل لوشاتو شاهد بودیم . که در آن نمایش سعی کرده بودند فضای ابزورد ...