در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
به دلیل عارضه قلبی هنگام اجرای کنسرت نمایش بومی در «هفته هنر هرمز»

خالومحمد قنبر هرمزی در بیمارستان بستری شد
به دلیل عارضه قلبی هنگام اجرای کنسرت نمایش بومی در «هفته هنر هرمز»

خالومحمد قنبر هرمزی در بیمارستان بستری شد

خالو محمد قنبر هرمزی هنرمند پیشکسوت موسیقی بومی هرمز حین اجرای کنسرت گروه لیوا در قالب «هفته هنر هرمز» دچار سکته قلبی شد.

رویدادها,خبرهای تولیدی 1 |