در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
کارگاه آموزشی تئاتر در کشور ارمنستان

ضرورت اجتناب ناپذیر ارتباط فرهنگی هنری با کشورهای همسایه شمالی 
کارگاه آموزشی تئاتر در کشور ارمنستان

ضرورت اجتناب ناپذیر ارتباط فرهنگی هنری با کشورهای همسایه شمالی 

ایران تئاتر_سید علی تدین صدوقی : ایران وکشورهای شمالی همسایه هماره به لحاظ تاریخی ، فرهنگی  ، ادبی وهنری  مشترکات بسیار  زیاد و ریشه داری را داشته اند که می تواند دستمایه همکاری های فرهنگی وهنری فراوانی گردد که برای کشورهای همسایه وجوامع روبه رشد آنان بسیار مفید وکاربردی ...