جواد افشین نژاد

جواد افشین نژاد

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 بیست ‌و سومین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

2 بیست‌ و پنجمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

3 بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

4 بیست‌ و نهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

5 بیست‌ و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

6 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

7 بیست‌ و پنجمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

پاسداشت های جشنواره