بهروز غریب پور

بهروز غریب پور

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تف بهروز غریب پور بهروز غریب پور 0 تا 0
2 تف بهروز غریب پور بهروز غریب پور 0 تا 0
3 حضور در آینه پریشان بهروز غریب پور بهروز غریب پور 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تف بهروز غریب پور بهروز غریب پور 0 تا 0
2 تف بهروز غریب پور بهروز غریب پور 0 تا 0
3 حضور در آینه پریشان بهروز غریب پور بهروز غریب پور 0 تا 0
4 قصه تلخ طلا ایرج راد 0 تا 0
5 کور اوغلو چنلی بل بهروز غریب پور 0 تا 0
6 حضور در آینه پریشان بهروز غریب پور 0 تا 0
7 تُف بهروز غریب پور 0 تا 0
8 کوراوغلو چنلی بل بهروز غریب پور 0 تا 0
9 حضور در آینه پریشان محمد حاتمی 0 تا 0
10 ایکارو بهروز غریب پور 0 تا 0
11 2342 روز بد بهروز غریب پور 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تف بهروز غریب پور بهروز غریب پور 0 تا 0
2 تف بهروز غریب پور بهروز غریب پور 0 تا 0
3 حضور در آینه پریشان بهروز غریب پور بهروز غریب پور