از تاریخ
 تا تاریخ
 
گفت وگو با سوران حسینی نویسنده  وکارگردان نمایش آخرین مرزهای اشتغال در فجر 36

نمایش میزان سهم کردستان از سرانه اشتغال در ایران
گفت وگو با سوران حسینی نویسنده وکارگردان نمایش آخرین مرزهای اشتغال در فجر 36

نمایش میزان سهم کردستان از سرانه اشتغال در ایران

سوران حسینی، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دارد و خودش نیز تجربه کولبری داشته است و در دوره پیشین شورای شهر مریوان عضو بوده است.وی از سال ۷۶ کار در تئاتر را در حوزه ...