از تاریخ
 تا تاریخ
 
نگاهی به نمایش
نگاهی به نمایش "در پهنۀ دریا"، به کارگردانی شهرام مسعودی

این پیشانی نوشت سیاه است که قربانی می شود

رضا آشفته : "در پهنۀ دریا"، نمایشی بر گرفته از اثری به همین نام از اسلاومیر مروژک لهستانی است که در دستگاه نمایش های ایرانی و برگرفته از تقلید، روحوضی، تعزیه و روضه ...

گفتگو با رضا آشفته نویسنده و کارگردان نمایش «سنجابهای شنگول و منگول»

نبودن اندیشه و نداشتن خلاقیت بزرگترین مشکل نمایشنامه های کودکان و نوجوانان
گفتگو با رضا آشفته نویسنده و کارگردان نمایش «سنجابهای شنگول و منگول»

نبودن اندیشه و نداشتن خلاقیت بزرگترین مشکل نمایشنامه های کودکان و نوجوانان

رضا آشفته معتقد است هنر تئاتر بهترین وسیله برای بازنمایی و بازآفرینی داشته های خرد و کلان فرهنگی است و انسان با فراگیری و یادآوری داشته هایش به آرامش خواهد رسید.