در حال بارگذاری ...

روبرتو چولی هم مهمان سنگلج شد

به گزارش سایت ایران تئاتر از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، روبرتو چولی قبل از آغاز اجرای "تعزیه حر"، ضمن ابراز خرسندی از بازسازی و تجهیز سنگلج، بخش‌های جدید مجموعه را مورد بازدید قرار داد.

روبرتو چولی کارگردان و سرپرست گروه تئاتر "روهر" آلمان بیستم بهمن به تماشای "تعزیه حر" در تماشاخانه سنگلج نشست.
به گزارش سایت ایران تئاتر از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، روبرتو چولی قبل از آغاز اجرای "تعزیه حر"، ضمن ابراز خرسندی از بازسازی و تجهیز سنگلج، بخش‌های جدید مجموعه را مورد بازدید قرار داد.
وی ضمن امضاء دفتر یادمان مجموعه این جمله را مرقوم کرد که با بازگشت به سنگلج بعد از تمرین "برنارد البن هاوس" تمام خاطرات برایم زنده شدند. خوشحالم این جا هستم.
نمایش‌های "رامایانا" از کشور سنگاپور و "دردسر آسان" محصول کشور چین از 22 تا 25 بهمن ساعت 19 در تماشاخانه سنگلج اجرا خواهند شد.