در حال بارگذاری ...
دلنوشته ای برای مقاومت

ایستاده بمانید که ظهورنزدیک است

ایران تئاتر - پرویز دهنوی : ای بهشت محصوردرحصار بدخواهان و ای آزاد مردان وشیرزنان آزادیتان نزدیک است.

ای قدس،ای سرزمین ادیان الهی،ای حریم انبیاء و ای مصلای شیفتگان ومقربان،زندگی کن وپایندگی،امروزمسلمین این جهان واین زمین تورا می خوانندوتورامی خواهند.
ای قبله نخستین مسلمین زوال غم واندوهت نزدیک است.
ای بهشت محصوردرحصاربدخواهان و ای آزادمردان وشیرزنان آزادیتان نزدیک است.
ای فرشتگان بال وپرسوخته از آتش وشرر دشمن،امروز مسلمین آمده اند وآماده که شمارا بال وپر باشند تا چون ابابیل سنگ هایتان رابرفرق دشمن پرخفت وذلیل سرازیرگردانید.
ای فلسطین ای جوشش خون دربرابر شر پر جنون ایستاده بمان که دوستدارانت در راهند تا درقدس مقدست نمازجماعت بخوانند.
ای دلاوران فلسطینی جنگیدنتان باسنگ درجنگ بادشمن خود رمی جمرات است.
و زود باشدتادیگرمسلمین جهان در کنارتان محرم گردند و دربرابر دشمن بدسگال رمی جمرات کنند.
امروزظلم ظالمان در بوق وکرنا شده و ماهیت بی هویتشان هویدا گشته و ندای جاء الحق و ذهق الباطل نوری شده است برظلمت ظالمان کژاندیش.دیری است که دل آسمان فلسطین پر درد وابری است، و پر از اشکهایی است که برسردرختان زیتون سرازیر می گردد.
دیروز و امروز پنجره های خانه های اهالی قدس پر از اشک های بارانی است.اماچشمان پر اشکشان همواره پر از عشق است وامیدو نا امیدی رامرگ اکبرمی دانند و این از آموزه های دین مبین مسلمین است.
مسلمین که امروز با وجود و باحضور خود لرزه بر اندام زمین وزمان انداخته وطنین الله اکبرومرگ براسرائیل ومرگ برآمریکای شان مرزهای زمین وآسمان را در نوردیده است وساکنان عرش وافلاک نیز لبخند زنان وشادمان این همدلی وهمراهی رابه نظاره نشسته اند.
امروز دیگر مجالی برای جولان شیطان باقی نمانده است و فریاد مسلمین جهان در برابر ظلم های آشکارونهان، کاخ فرعون زمان رابه لرزه درآورده است. ونهال مقاومت، امروزدرخت تنومندی گشته است که صاحبان زر و زور و بندگان درهم و دینار و جور یارای ایستادگی در مقابل آن رانخواهندداشت.
و جرثومگان فساد بازار مکرشان کسادگشته واعتقادات دروغین شان که چون علف هرز از زمین افکارشان روئیدن گرفته بود رو به افول نهاده است.

ای قدس و ای قدسیان ایستاده بمانید و بدانیدکه ظهور نزدیک است.
نظرات کاربران