در حال بارگذاری ...
مروری بر مقالات ادوار جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

شناسایی بازی‌های نمایشی طرح‌شده در متن خسرو قبادان و ریدک

ایران تئاتر-میرمحمدرضا حیدری: «خســرو قبــادان و ریــدک» از معــدود متــون به‌جامانده زبــان پهلــوی اســت کــه موضـوع آن لـذات و تفریحـات دنیـوی اسـت.

داسـتان دربـاره جوانـی اسـت کـه بـه نـزد خسروپرویز رفتـه و مدعـی اسـت به‌خوبی پـرورش یافتـه و از شـاه تقاضـای توجـه ویـژه دارد. در بخشـی از متـن، جـوان بـه معرفـی خـود و هنرهایـی کـه بـه آن‌ها آشـنایی دارد، می‌پردازد. برخـی از پژوهشـگران هماننـد انـوال و کریستینسـن و به‌تبع آن‌ها دکتــر معیــن، کلمــه بــازی را معــادل «Play» انگلیســی دانســته و عباراتــی کــه در آن‌ها ایــن کلمــه به‌کاررفته را بــه معنــای نواختــن ســازهای موســیقی تصــور کرده‌اند. ایــرج ملکــی در نقــد دیــدگاه بــال معتقــد اســت کــه کلمــه خنیاگــری در سده‌های گذشــته نه‌تنها خوانندگــی و نوازندگــی، بلکــه رقص‌های توأم بــا شیرین‌کاری و چشمه‌های تردســتی را هــم در برمی‌گرفته و بـازی در اسم‌های مرکـب متـن، همان‌گونه کـه امـروزه در کـردی کرمانشـاهی نیـز بـه کار می‌رود؛ بایـد بـه معنـای رقـص ترجمـه شـود و نـه نوازندگـی. آنچـه ملکـی بــدان اســتناد می‌کند، نقــوش به‌جامانده از روزگار ساســانی اســت. تحقیــق حاضــر در پــی آن اســت کــه بــا بررســی کلمــات به‌کاررفته در متــن و مقایســه آن بــا اشـعار و نوشته‌های فارسـی در دوره‌های بعـدی، نشـان دهـد کـه ایـن کلمـات، بـه بازی‌های نمایشـی اشـاره دارد؛ و درعین‌حال چگونگـی انجـام آن‌ها را مشـخص سـازد.

واژگان کلیدی: خسرو قبادان و ریدک، پهلوی، ساسانیان، بازی نمایشی

عوامــل شکل‌دهنده بــه رابطــه میــان زوج، نحوه‌ اثرگــذاری ســایر کاراکترهــا بــر روابــط میــان آن‌ها و تشــریح دلایــل واکنش‌های زوج بــود. بهره‌گیری از منابــع اینترنتــی و پرسشنامه، مقالــه حاضــر پژوهشــی ترکیبــی از دو شیوه کیفــی و کمی اســت و مطالعات موردنیــاز بــه شــیوه کتابخانه‌ای گــردآوری شده‌اند.

نتیجه‌ واکاوی نمایش‌ها حاکـی از آن بود که اعمـال عـادات مخـرب از سوی هـر یــک از زوجیــن مهم‌ترین عامــل شکل‌دهنده روابــط میــان آن‌ها بــود؛ چراکــه رابطـه کاراکترهـا از حالت عـادی خـارج شـده و به‌سوی رابطـه کنتـرل بیرونـی سـوق پیدا نمود؛ بنابرایـن در این نمایش‌ها با کاراکترهای محـوری مواجـه هسـتیم کـه تحـت تأثیر پیامدهـای مخـرب روانی-اجتماعـی کنتـرل بیرونـی در آستانه‌ دچـار شـدن بـه شکسـت هویـت بـا همـکاری روانشناسـان و گروه‌های نمایشـی می‌توان در شناســایی، هســتند. با تکیه بــر نتایــج به‌دست‌آمده از واکاوی نمایش‌ها و تأکید بــر جنبــه روانــی آن‌ها و نمایــش معضلات و بهبــود روابــط زوجیــن در آستانه‌ طــاق از قابلیت‌های بازنمایــی نمایش‌های شادی‌آور زنانـه بـه شـیوه نمایـش درمانـی و تئاتردرمانـی بهـره گرفـت و بدین‌وسیله از بـروز طــاق تا حدی جلوگیــری بــه عمــل آورد.

 واژگان کلیــدی: طــاق، نمایــش شادی‌آور زنانــه، نمایش‌درمانی، تکنیــک مضاعــف‌ســازی، تئــوری انتخــاب، هفــت عــادت مخــرب، هفــت عــادت ســازنده.
مطالب مرتبط

مروری بر مقالات ادوار جشنواره نمایش های آیینی و سنتی ((((((((( این گویا خلاصه مقاله است . الان فقط مقاله کامل منتشر می کنیم))))

بررسی ساختار روایی شبیه «سرگذشت شیرافکن» بر اساس جابه‌جایی نقش- کنش‌های الگوی «گرماس»
مروری بر مقالات ادوار جشنواره نمایش های آیینی و سنتی ((((((((( این گویا خلاصه مقاله است . الان فقط مقاله کامل منتشر می کنیم))))

بررسی ساختار روایی شبیه «سرگذشت شیرافکن» بر اساس جابه‌جایی نقش- کنش‌های الگوی «گرماس»

ایران تئاتر-شهرام زرگر و لیلی عاج: شـبیه «سرگذشـت شیرافکن» اگرچـه پیـرو اسلوب کلـی تعزیـه اسـت، امـا در شخصیت‌پردازی و پی‌رنگ داســتانی نمونه‌ای منحصربه‌فرد بــه شــمار می‌آید.

|

مروری بر مقالات ادوار جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

در باب آیینیت در تعزیه؛ نگاهی پدیدارشناسانه به بدل‌پوشی
مروری بر مقالات ادوار جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

در باب آیینیت در تعزیه؛ نگاهی پدیدارشناسانه به بدل‌پوشی

 ایران تئاتر-دکتر سجاد یاری‌فیروزآبادی/حمیده تیموری * : مقدمه؛ آیین‌ها چندان بیانگر ایده‌ها و معانی مُثلی به شکلی بدن‌نمایی‌شده(Embodied) یا جسمانیت‌یافته (Corporeal) نیستند، آن‌ها به مثابه‌ی کنش‌ها(Action) اندیشیده می‌شوند. با این حال، منشاء نهایی مشروعیتِ هر تصدیق معقول -در ...

|

مروری بر مقالات ادوار جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

در چیستی آیین؛ عنصری دیرپاتر از افسانه
مروری بر مقالات ادوار جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

در چیستی آیین؛ عنصری دیرپاتر از افسانه

ایران تئاتر- ابراهیم گله‌دارزاده: در فرهنگ معین مقابل واژه‌ی آیین، به عنوان یک واژه‌ی باقی مانده از دایره‌ی واژگان فارسی پهلوی میانه چنین آمده است؛ 1- رسم، روش، ادب 2- معمول، متداول، مرسوم 3- شیوه، آهنگ 4- صفت، کردار، مانند، بهشت آیین، جنت آیین 5- اندازه، حد، عدد، شمار 6- قاعده، ...

|

مروری بر مقالات ادوار جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

خیابان انقلاب، ابژه، سوژه و طئاتر ترنس مدرن
دریافت حضور «در خیابان بودن» به‌مثابه مجرد حضور «در هستی بودن»
مروری بر مقالات ادوار جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

خیابان انقلاب، ابژه، سوژه و طئاتر ترنس مدرن
دریافت حضور «در خیابان بودن» به‌مثابه مجرد حضور «در هستی بودن»

ایران تئاتر-حمیدرضا اردلان: خیابان انقلاب جایی بود که هر یکشنبه عصر، گروه طئاتر ترنس مدرن گرد هم می‌آمدند. در محضرِ خیابان، مردم و اشیا آن، حیث التفاتی رجوع به درک خلوص خیابان و صورت‌های خاص و عام اشیا بود، مردم نیز در بطن رویداد درون طئاتر می‌آمدند.

|

مروری بر مقالات ادوار جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

معماری صداها ؛ تئاتر به بینایی صدا می‌دهد
مروری بر مقالات ادوار جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

معماری صداها ؛ تئاتر به بینایی صدا می‌دهد

ایران تئاتر-یولاندا کاپریگلیونه*: رابطه بین این اصطلاحات نه تنها از نظر ریشه‌شناسی، بلکه بیشتر از همه ویژگی توپولوژیکی و عملکردی دارد؛ تئاتر در فرهنگ یونانی، که ریشه فرهنگ غربی می‌باشد، دارای بعد مقدس آیینی است در حدی که قلب زندگی شهری هیچ شهر بدون تئاتر و مناسک همراه آن ...

|

نظرات کاربران