در حال بارگذاری ...

نمایش مذهبی برای مردم است و از آنها برخاسته

نشست پژوهشی «ارزش‌های نمایشی تعزیه» با سخنرانی دکتر محمود عزیزی برگزار شد.

CHN: نشست پژوهشی «ارزش‌های نمایشی تعزیه» با سخنرانی دکتر محمود عزیزی برگزار شد.
عزیزی مدیر گروه نمایش دانشگاه هنر‌های زیبا در این همایش گفت: «ما در اشکال نمایش‌های موجود در جهان، شاهد جنگ خیر و شر هستیم که به معنای ادیان بشری و رسیدن به تعادل است. به طور عام تمام نمایش‌هایی که در مقابل جمع پدید می‌آید قدسی است و خود به خود تعبیری دینی دارد.»
عزیزی در ادامه در خصوص جایگاه هنر و و پدیده نمایش افزود: «هنر یکی از اعمال و تکالیف انسانی است. پدیده نمایش دارای فضایی است که اجازه می‌دهد انسان‌ها از اعمال دیگران درس بگیرند و رفتار خود را تقلید کنند. رفتارهای نمایشی در هر دوره با ضعف‌ها مبارزه کردند و شرایط را نقد کردند و آرامش به وجود می‌آورند. تئاتر اولین نظام اجتماعی است که تابع قانون است تئاتر چون برگرفته از قانون است پس به آن احترام می‌گذارد. و سهم هر شخصی را در آن روشن می‌کند. و درست به همین دلیل است که نمایش‌های آیینی سنتی هنوز در بین مردم از اهمیت خاصی برخوردار است و بر‌گرفته از عموم مردم است و حافظ نوعی فرهنگ است که توسط آنها پاسداری می شود.»
وی در پایان خاطر نشان کرد: «این گونه نمایش‌ها خاستگاه یک جامعه سالم دینی است. این آیین‌ها و نمایش‌ها هیچ گاه به خاطر ارزش دینی که دارند مخاطب را از خود دور نمی‌کنند و مخاطب با این اشکال نمایشی احساس بیگانگی نمی‌کند و شاید به همین دلیل است که مخاطب این نوع نمایش بازیگر می‌شود و خود را بیگانه نمی‌بیند. و همه دارای این انگیزه هستند که در جهت اهداف عمومی جامعه حرکت کنند. تمامی این آیین‌ها مال مردم است و از آنها نشات می‌گیرد.»