امیر دژاکام

امیر دژاکام

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 روژان امیر دژاکام 0 تا 0
2 با دهانی پر از سیب امیر دژاکام 0 تا 0
3 تاج محل امیر دژاکام 0 تا 0
4 اسید امیر دژاکام 0 تا 0
5 ترانه دختر شاه پریان سپیده نظری پور 0 تا 0
6 ایوب خان امیر دژاکام 0 تا 0
7 ضیافت شیطان امیر دژاکام 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 روژان امیر دژاکام 0 تا 0
2 با دهانی پر از سیب امیر دژاکام 0 تا 0
3 تاج محل امیر دژاکام 0 تا 0
4 لیلی و مجنون محمد ابراهیمی 0 تا 0
5 عروسی خون فدریکو گارسیالورکا 0 تا 0
6 عروسی خون فدریکو گارسیالورکا 0 تا 0
7 دایره گچی قفقازی برتولت برشت 0 تا 0
8 اسید امیر دژاکام 0 تا 0
9 رویاهای خلیج فارس سیروس کهوری نژاد 0 تا 0
10 همزاد علی موذنی