هادی عامل

هادی عامل

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی علی عامل هاشمی 0 تا 0
2 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی علی عامل هاشمی 0 تا 0
3 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی علی عامل هاشمی 0 تا 0
4 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی علی عامل هاشمی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 رومولوس کبیر فریدریش دورنمات نادر برهانی مرند 0 تا 0
2 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل 0 تا 0
3 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل 0 تا 0
4 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل 0 تا 0
5 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل 0 تا 0

برنامه ریز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 رومولوس کبیر فریدریش دورنمات نادر برهانی مرند 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 آندرانیک حسین مهکام حمید پورآذری 0 تا 0
2 در علی محمد رحیمی علی محمد رحیمی, علیرضا اولیایی 0 تا 0
3 دن کیشوت علی قلی پور علی اصغر دشتی 0 تا 0
4 از دست رفته فرهاد اصلانی فرهاد اصلانی 0 تا 0
5 رومولوس کبیر فریدریش دورنمات نادر برهانی مرند 0 تا 0
6 زنی که زیاد می دانست مهشید ابراهیمیان علیرضا اولیایی 0 تا 0
7 مرگ فروشنده آرتور میلر نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند, هادی عامل