سعید اسدی

سعید اسدی

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی ‌‌و چهارمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

دبیر جشنواره

2 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

دبیر جشنواره

3 سی‌‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

هیات بازخوانی

4 سی ‌امین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

5 سی‌‌ و ششمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

6 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

7 سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

8 سی ‌‌و چهارمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

شورای سیاستگذاری جشنواره

9 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

شورای سیاستگذاری جشنواره

10 سی ‌امین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

هیات داوران تجربه های نو

11 سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

هیات داوری (دیگر گونه‌ های اجرایی)