مرتضی شاه کرم

مرتضی شاه کرم

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 نوبت یعنی بعدی مرتضی شاه کرم مرتضی شاه کرم 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 عند از مطالبه سامان خلیلیان نوید محمدزاده 0 تا 0
2 نوبت یعنی بعدی مرتضی شاه کرم مرتضی شاه کرم 0 تا 0
3 تو هرگز نخواهی گشت سامان خلیلیان 0 تا 0
4 برونسی مرتضی شاه کرم 0 تا 0
5 برونسی مرتضی شاه کرم 0 تا 0
6 تمام من ، همه عدو مهدی ملاک علی رضا آغاز 0 تا 0
7 به خنده گندم که رویای آرد احد شاملو اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
8 مندیر امین فرحی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 نوبت یعنی بعدی مرتضی شاه کرم مرتضی شاه کرم 0 تا 0
2 برونسی مرتضی شاه کرم 0 تا 0
3 برونسی مرتضی شاه کرم 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 عند از مطالبه مرتضی شاه کرم سامان خلیلیان نوید محمدزاده 0 تا 0
2 شیش و بش محمد چرمشیر سیدجواد روشن 0 تا 0
3 دیدومک ابراهیم گله دارزاده ابراهیم گله دارزاده 0 تا 0
4 تو هرگز نخواهی گشت مرتضی شاه کرم سامان خلیلیان 0 تا 0
5 برونسی مرتضی شاه کرم مرتضی شاه کرم