علی مرادخانی

علی مرادخانی

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی‌‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

شورای سیاستگذاری جشنواره

2 سی ‌‌و چهارمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

شورای سیاستگذاری جشنواره

3 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

شورای سیاستگذاری جشنواره