نسیم ریاضی

نسیم ریاضی

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی‌‌ و ششمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه مکان ‌های نامتعارف

آن ریسمان گسسته

2 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (کارگردانی)

برگرد مرا ببین

برگزیده

3 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (فضاسازی)

برگرد مرا ببین

برگزیده