بهروز ناصرشریعتی

بهروز ناصرشریعتی

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کمدی ازدواجات بهروز ناصرشریعتی, حجت بیات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
2 کمدی تغییرات بهروز ناصرشریعتی, حجت بیات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
3 کمدی تغییرات بهروز ناصرشریعتی, حجت بیات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کمدی ازدواجات بهروز ناصرشریعتی, حجت بیات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
2 کمدی تغییرات بهروز ناصرشریعتی, حجت بیات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
3 کمدی تغییرات بهروز ناصرشریعتی, حجت بیات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اندوه پرنده بر وزن شقایق روح الله صالحی مانا پوراسد 0 تا 0
2 طمارزو روح الله صالحی روح الله صالحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
3 طمارزو روح الله صالحی روح الله صالحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
4 طمارزو روح الله صالحی روح الله صالحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
5 طمارزو روح الله صالحی روح الله صالحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
6 اندوه پرنده بر وزن شقایق روح الله صالحی مانا پوراسد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
7 کمدی ازدواجات بهروز ناصرشریعتی, حجت بیات بهروز ناصرشریعتی, حجت بیات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
8 ماهی در چشم یونس روح الله صالحی مانا پوراسد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
9 ماهی در چشم یونس روح الله صالحی مانا پوراسد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
10 کمدی تغییرات بهروز ناصرشریعتی, حجت بیات بهروز ناصرشریعتی, حجت بیات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
11 کمدی تغییرات بهروز ناصرشریعتی, حجت بیات بهروز ناصرشریعتی, حجت بیات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان