مهدی کوثری یگانه

مهدی کوثری یگانه

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پدربزرگ گم شده مهدی کوثری یگانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
2 سنتاب مهدی کوثری یگانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
3 الیسا در مزرعه جرج رضا روان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پدربزرگ گم شده مهدی کوثری یگانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
2 سنتاب مهدی کوثری یگانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پدربزرگ گم شده مهدی کوثری یگانه مهدی کوثری یگانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
2 گورکن علیرضا حنیفی کیانوش بهروز پور اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
3 گورکن علیرضا حنیفی کیانوش بهروز پور اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
4 طمارزو روح الله صالحی روح الله صالحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
5 طمارزو روح الله صالحی روح الله صالحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
6 طمارزو روح الله صالحی روح الله صالحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
7 طمارزو روح الله صالحی روح الله صالحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
8 آوازه خوان طاس اوژن یونسکو حسین صفی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
9 ماهی در چشم یونس روح الله صالحی مانا پوراسد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
10 ماهی در چشم یونس روح الله صالحی مانا پوراسد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
11 سنتاب مهدی کوثری یگانه مهدی کوثری یگانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
12 الیسا در مزرعه جرج مهدی کوثری یگانه, محمد موسوی پاکنهاد رضا روان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان