علیرضا کوشک جلالی

علیرضا کوشک جلالی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 موسیو ابراهیم و گلهای قرآن علیرضا کوشک جلالی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 موسیو ابراهیم و گلهای قرآن علیرضا کوشک جلالی 0 تا 0
2 نرودا پستچی آنتونیو . 0 تا 0
3 راهزنان فریدریش شیلر 0 تا 0
4 خدای کشتار یاسمینا رضا 0 تا 0
5 نورا هنریک ایبسن 0 تا 0
6 نورا هنریک ایبسن 0 تا 0
7 پوزه چرمی هلموت کراوزر اشکان خطیبی 0 تا 0
8 پستچی پابلو نرودا آنتونیو اسکارمتا 0 تا 0
9 خدای کشتار یاسمینا رضا 0 تا 0
10 روبیسون کروزو حسین جدی 0 تا 0
11 بانوی آواز خوان وجدی معووض سیما تیرانداز 0 تا 0
12 بازرس نیکلای گوگول 0 تا 0

دراماتورژ

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 راهزنان فریدریش شیلر علیرضا کوشک جلالی 0 تا 0
2 بانوی آواز خوان وجدی معووض علیرضا کوشک جلالی سیما تیرانداز 0 تا 0

مترجم نمایشنامه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 راهزنان فریدریش شیلر علیرضا کوشک جلالی 0 تا 0
2 خدای کشتار یاسمینا رضا علیرضا کوشک جلالی