سعید تاجیک

سعید تاجیک

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دخترای لچک گلی پسرای میرزاقلی سعید تاجیک 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پادشاهی که سه پسر داشت و پادشاه دیگری که سه پسر دیگر داشت مجتبی مهدی 0 تا 0
2 دخترای لچک گلی پسرای میرزاقلی سعید تاجیک 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خسیس ژان مولیر مریم کاظمی 0 تا 0
2 پادشاهی که سه پسر داشت و پادشاه دیگری که سه پسر دیگر داشت مجتبی مهدی سعید تاجیک 0 تا 0
3 پر پر، سی مرغ پر بهرام جلالی پور رضا عبدالعلیزاده 0 تا 0

عروسک‌گردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دخترای لچک گلی پسرای میرزاقلی سعید تاجیک سعید تاجیک 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود