سعید قاسمی زاده

سعید قاسمی زاده

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ستار استار محمدرضا نورالهی سعید قاسمی زاده 0 تا 0
2 گلپو محمدرضا نورالهی سعید قاسمی زاده, محمدباقر پورنخعی 0 تا 0
3 سیرَک محمدرضا نورالهی سعید قاسمی زاده 0 تا 0
4 ماهرخ سعید قاسمی زاده, سید عماد راوری سعید قاسمی زاده 0 تا 0
5 ساندویچ برای حیدر نعمت زاده محمدرضا نورالهی محسن همدمجو 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ماهرخ سعید قاسمی زاده سعید قاسمی زاده 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ستار استار محمدرضا نورالهی سعید قاسمی زاده 0 تا 0
2 گلپو محمدرضا نورالهی سعید قاسمی زاده 0 تا 0
3 سیرَک محمدرضا نورالهی سعید قاسمی زاده 0 تا 0
4 ماهرخ سعید قاسمی زاده, سید عماد راوری سعید قاسمی زاده 0 تا 0
5 مهری که مُرد سید عماد راوری محسن همدمجو 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

بازنویس نمایشنامه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ستار استار محمدرضا نورالهی سعید قاسمی زاده سعید قاسمی زاده 0 تا 0
2 گلپو محمدرضا نورالهی سعید قاسمی زاده, محمدباقر پورنخعی سعید قاسمی زاده 0 تا 0
3 سیرَک محمدرضا نورالهی سعید قاسمی زاده سعید قاسمی زاده 0 تا 0

دراماتورژ

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

آهنگساز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

انتخاب کننده موسیقی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ستار استار محمدرضا نورالهی سعید قاسمی زاده سعید قاسمی زاده 0 تا 0
2 گلپو محمدرضا نورالهی سعید قاسمی زاده, محمدباقر پورنخعی سعید قاسمی زاده 0 تا 0
3 ماهرخ سعید قاسمی زاده, سید عماد راوری سعید قاسمی زاده سعید قاسمی زاده