افشین سلیمان پور

افشین سلیمان پور

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 گنجفه نوشین تبریزی نوشین تبریزی 0 تا 0
2 خانه پدری نوشین تبریزی نوشین تبریزی 0 تا 0
3 طعم آلوی جنگلی نوشین تبریزی نوشین تبریزی 0 تا 0
4 تالاب هشیلان نوشین تبریزی نوشین تبریزی محمدعلی محمدی 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خانه پدری نوشین تبریزی نوشین تبریزی 0 تا 0
2 طعم آلوی جنگلی نوشین تبریزی نوشین تبریزی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود