جواد انصافی

جواد انصافی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 وجدان بیدار جواد انصافی جواد انصافی 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 وجدان بیدار جواد انصافی جواد انصافی 0 تا 0
2 عمونوروز و حاجی فیروز جواد انصافی 0 تا 0
3 نوروز و پیروز جواد انصافی 0 تا 0
4 کل عنایت جواد انصافی 0 تا 0
5 جوحی و کدخدا جواد انصافی 0 تا 0
6 مبارک و جادو جواد انصافی 0 تا 0
7 دق مرگ جواد انصافی 0 تا 0
8 سیاه بازی بمب جواد انصافی 0 تا 0
9 قصه عمو نوروز جواد انصافی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 وجدان بیدار جواد انصافی جواد انصافی 0 تا 0
2 عمونوروز و حاجی فیروز جواد انصافی 0 تا 0
3 نوروز و پیروز جواد انصافی 0 تا 0
4 کل عنایت جواد انصافی 0 تا 0
5 جوحی و کدخدا جواد انصافی 0 تا 0
6 مبارک و جادو جواد انصافی 0 تا 0
7 دق مرگ جواد انصافی