محمد قاسمی

محمد قاسمی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مترو دانشگاه شریف پری بارانی 0 تا 0
2 مترو دانشگاه شریف پری بارانی 0 تا 0
3 آبی ترین آسمان زمین محمد قاسمی 0 تا 0
4 خنکای نسیم شاهپور قپانوری 0 تا 0
5 آبی ترین آسمان زمین محمد قاسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
6 آبی ترین آسمان زمین محمد قاسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
7 آبی ترین آسمان زمین محمد قاسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شهادت خوانی شمعون و شهرزاد فرهاد ارشاد 0 تا 0
2 آبی ترین آسمان زمین محمد قاسمی 0 تا 0
3 آبی ترین آسمان زمین محمد قاسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
4 آبی ترین آسمان زمین محمد قاسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
5 آبی ترین آسمان زمین محمد قاسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
6 شهادت خوانی فرهاد ارشاد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0
7 شهادت خوانی فرهاد ارشاد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شهادت خوانی شمعون و شهرزاد فرهاد ارشاد محمد قاسمی 0 تا 0
2 آبی ترین آسمان زمین محمد قاسمی محمد قاسمی 0 تا 0
3 آبی ترین آسمان زمین محمد قاسمی محمد قاسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان