رضا باغبان

رضا باغبان

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کیست مرا یاری کند؟ بهرام حاج علی اکبری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0
2 چند برش از مغز یک نویسنده مرده رضا باغبان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 چند برش از مغز یک نویسنده مرده رضا باغبان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پدر سعید حسین پور بهرام حاج علی اکبری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0
2 پدر سعید حسین پور بهرام حاج علی اکبری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0
3 کیست مرا یاری کند؟ رضا باغبان بهرام حاج علی اکبری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0

انتخاب کننده موسیقی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 چند برش از مغز یک نویسنده مرده رضا باغبان رضا باغبان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شهادت خوانی شمعون و شهرزاد فرهاد ارشاد محمد قاسمی 0 تا 0
2 سلطان عشق مجید نورمحمدی شیرین حبیبیان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0
3 شهادت خوانی فرهاد ارشاد محمد قاسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0
4 شهادت خوانی فرهاد ارشاد محمد قاسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0

طراح نور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 آبی ترین آسمان زمین محمد قاسمی محمد قاسمی 0 تا 0
2 آبی ترین آسمان زمین محمد قاسمی محمد قاسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
3 آبی ترین آسمان زمین محمد قاسمی محمد قاسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
4 آبی ترین آسمان زمین محمد قاسمی محمد قاسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کیست مرا یاری کند؟ رضا باغبان بهرام حاج علی اکبری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0
2 شهادت خوانی فرهاد ارشاد محمد قاسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر