سپیده نظری پور

سپیده نظری پور

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 لیلا محمد چرمشیر سپیده نظری پور 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خانه سپیده نظری پور 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 لیلا محمد چرمشیر سپیده نظری پور 0 تا 0
2 خانه سپیده نظری پور 0 تا 0
3 تهران پرندک مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
4 الکتر نغمه ثمینی 0 تا 0
5 رعنا حمید رضااذرنگ 0 تا 0
6 خانه زهره مجابی 0 تا 0
7 خانه زهره مجابی 0 تا 0
8 در سایه سار سوگ سکوت میلاد اکبرنژاد 0 تا 0
9 تهران - پرندک مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
10 اژدهاک بهرام بیضایی 0 تا 0
11 لیلا محمد چرم شیر 0 تا 0
12 قانون نانوشته مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
13 خانه زهره مجابی 0 تا 0
14 ترانه دختر شاه پریان امیر دژاکام 0 تا 0
15 الکترا نغمه ثمینی