رحمان سیفی آزاد

رحمان سیفی آزاد

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 حکایت مطربان این دیار رحمان سیفی آزاد رحمان سیفی آزاد 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 حکایت مطربان این دیار رحمان سیفی آزاد رحمان سیفی آزاد 0 تا 0
2 حکاین مطربان این دیار رحمان سیفی آزاد 0 تا 0
3 حکاین مطربان این دیار رحمان سیفی آزاد 0 تا 0
4 حکاین مطربان این دیار رحمان سیفی آزاد 0 تا 0
5 حکاین مطربان این دیار رحمان سیفی آزاد 0 تا 0
6 حکایت مطربان این دیار رحمان سیفی آزاد 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 حکایت مطربان این دیار رحمان سیفی آزاد رحمان سیفی آزاد 0 تا 0
2 شب نشینی در جهنم مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
3 حکاین مطربان این دیار رحمان سیفی آزاد 0 تا 0
4 حکاین مطربان این دیار رحمان سیفی آزاد 0 تا 0
5 حکاین مطربان این دیار رحمان سیفی آزاد 0 تا 0
6 حکاین مطربان این دیار رحمان سیفی آزاد 0 تا 0
7 حکایت مطربان این دیار رحمان سیفی آزاد 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کفتر به توان دو مهرداد رایانی مخصوص نیما دهقان 0 تا 0
2 کفتر به توان دو مهرداد رایانی مخصوص نیما دهقان 0 تا 0
3 هزار دستان مهرداد رایانی مخصوص مهرداد رایانی مخصوص