قطب الدین صادقی

قطب الدین صادقی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 عزیز شنگال قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مویه جم قطب الدین صادقی 0 تا 0
2 زنان صبرا مردان شتیلا قطب الدین صادقی 0 تا 0
3 سیمرغ قطب الدین صادقی 0 تا 0
4 عزیز شنگال قطب الدین صادقی 0 تا 0
5 چنور قطب الدین صادقی 0 تا 0
6 دخمه شیرین قطب الدین صادقی 0 تا 0
7 خط عشق قطب الدین صادقی 0 تا 0
8 دخمه شیرین قطب الدین صادقی 0 تا 0
9 سحوری قطب الدین صادقی 0 تا 0
10 هفت قبیله گمشده قطب الدین صادقی 0 تا 0
11 عکس یادگاری قطب الدین صادقی 0 تا 0
12 سرود صد هزار افلیای عاشق احسان فاضلی 0 تا 0
13 افشین و بودلف هر دو مرده اند قطب الدین صادقی 0 تا 0
14 صدای یک دست قطب الدین صادقی 0 تا 0
15 اگر نرفته بودی قطب الدین صادقی 0 تا 0
16 پیکره های بازیافته قطب الدین صادقی