امیر مشهدی عباس

امیر مشهدی عباس

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اژدها اولین حیوان خانگی امیر مشهدی عباس 0 تا 0
2 خیمه قمر خانم امیر مشهدی عباس 0 تا 0
3 غولاقو امیر مشهدی عباس 0 تا 0
4 نیم وجبی امیر مشهدی عباس 0 تا 0
5 آشپزها امیر مشهدی عباس 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اژدها اولین حیوان خانگی امیر مشهدی عباس 0 تا 0
2 بندانگشتی امیر مشهدی عباس 0 تا 0
3 خیمه قمر خانم امیر مشهدی عباس 0 تا 0
4 غولاقو امیر مشهدی عباس 0 تا 0
5 نیم وجبی آزاده فرهنگیان, امیر مشهدی عباس 0 تا 0
6 آشپزها آزاده فرهنگیان, امیر مشهدی عباس 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اژدها اولین حیوان خانگی امیر مشهدی عباس امیر مشهدی عباس 0 تا 0
2 موشه رو کی می خوره؟ امیر مشهدی عباس امیر مشهدی عباس 0 تا 0
3 مهمانان ناخوانده امیر مشهدی عباس امیر مشهدی عباس 0 تا 0
4 غولاقو امیر مشهدی عباس امیر مشهدی عباس 0 تا 0
5 نیم وجبی آزاده فرهنگیان, امیر مشهدی عباس امیر مشهدی عباس 0 تا 0
6 آشپزها آزاده فرهنگیان, امیر مشهدی عباس امیر مشهدی عباس