پرویز صیاد

پرویز صیاد

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مجموعه نمایش‌های ایرانی/ خیمه‌شب‌بازی پرویز صیاد پرویز صیاد 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مجموعه نمایش‌های ایرانی/ تعزیه پرویز صیاد 0 تا 0
2 مجموعه نمایش های ایرانی/ نقالی(رستم و سهراب، اسکندرنامه) پرویز صیاد 0 تا 0
3 مجموعه نمایش‌های ایرانی/ پرده‌داری پرویز صیاد 0 تا 0
4 شاه عباس و مرد پاره دوز عزت الله انتظامی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مجموعه نمایش‌های ایرانی/ تعزیه پرویز صیاد 0 تا 0
2 مجموعه نمایش های ایرانی/ نقالی(رستم و سهراب، اسکندرنامه) پرویز صیاد 0 تا 0
3 مجموعه نمایش‌های ایرانی/ پرده‌داری پرویز صیاد 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بهترین بابای دنیا گوهر مراد عزت الله انتظامی 0 تا 0

مدیر صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 چوب به دست‌های ورزیل گوهر مراد جعفر والی 0 تا 0
2 بهترین بابای دنیا گوهر مراد عزت الله انتظامی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود