داود فتحعلی‌بیگی

داود فتحعلی‌بیگی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بیژن و منیژه شهناز روستایی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0
2 چشم تنگ داود فتحعلی‌بیگی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 قصه باغ زالزالک خدایار کاشانه خدایار کاشانه 0 تا 0
2 قصه باغ زالزالک خدایار کاشانه خدایار کاشانه 0 تا 0
3 چشم تنگ داود فتحعلی‌بیگی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0
4 رام کردن زن سرکش داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0
5 پهلوان کچل و اژدها داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0
6 راز عروسک ساسان مهرپویان 0 تا 0
7 رام کردن زن سرکش داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0
8 چشم تنگ داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0
9 قصه باغ زالزالک خدایار کاشانه 0 تا 0
10 عفریته ماه‌چین علی یداللهی 0 تا 0
11 قولنج حسین بابایی 0 تا 0
12 عروسی حاکم ملایر با دختر شاه پریون فرزانه ارسطو 0 تا 0
13 غروب مضحک صمصام میرزا داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0
14 مبارک و خاتون پرده‌نشین داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0
15 تخت و خنجر داود فتحعلی‌بیگی