نادر برهانی مرند

نادر برهانی مرند

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 سردار نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند 0 تا 0
2 مرگ فروشنده آرتور میلر نادر برهانی مرند 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تیغ کهنه نادر برهانی مرند 0 تا 0
2 کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو نادر برهانی مرند 0 تا 0
3 خوشبختی های کوچک سوسک شدن آزاده انصاری 0 تا 0
4 خوشبختی های کوچک سوسک شدن آزاده انصاری 0 تا 0
5 چیستا نادر برهانی مرند 0 تا 0
6 باران اگر بخواهد آرش آبسالان 0 تا 0
7 تهران زیر بال فرشتگان نادر برهانی مرند 0 تا 0
8 سردار نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند, هادی عامل 0 تا 0
9 بی بی بیدل آزاده انصاری آزاده انصاری 0 تا 0
10 تولد نادر برهانی مرند 0 تا 0
11 پاییز نادر برهانی مرند 0 تا 0
12 کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو نادر برهانی مرند 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تیغ کهنه نادر برهانی مرند 0 تا 0
2 مرگ فروشنده آرتور میلر 0 تا 0
3 شکارگاه ممنوع محمدامیر یاراحمدی