شهرام کرمی

شهرام کرمی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خاکستری شهرام کرمی 0 تا 0
2 خاکستری شهرام کرمی 0 تا 0
3 پوتین های عمو بابا شهرام کرمی 0 تا 0
4 شهر آدم شهر حیوان شهرام کرمی 0 تا 0
5 خاکستری شهرام کرمی 0 تا 0
6 دیوار فرهاد شریفی 0 تا 0
7 بلوط های تلخ شهرام کرمی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پوتین های عمو بابا شهرام کرمی 0 تا 0
2 شهر آدم شهر حیوان شهرام کرمی 0 تا 0
3 خاکستری شهرام کرمی 0 تا 0
4 بلوط های تلخ شهرام کرمی 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 محال هم ممکن است سیروس همتی سیروس همتی 0 تا 0
2 درخشش در ساعت مقرر حمیدرضا نعیمی حمیدرضا نعیمی 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ح دو چشم سیروس همتی, تقی همتی نیا سیروس همتی 0 تا 0
2 مجلس برادرکشی سیروس همتی سیروس همتی 0 تا 0

مدیر تولید

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مرز سیروس همتی, تقی همتی نیا سیروس همتی 0 تا 0

طراح لباس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مجلس برادرکشی سیروس همتی سیروس همتی