عسگر قدس

عسگر قدس

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شیرین وفرهاد عسگر قدس عسگر قدس 0 تا 0
2 دیدار در اَلَست عسگر قدس عسگر قدس 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شیرین وفرهاد عسگر قدس عسگر قدس 0 تا 0
2 دیدار در اَلَست عسگر قدس عسگر قدس 0 تا 0
3 کویر طبس عسگر قدس 0 تا 0
4 آن شصت نفر، آن شصت هزار عسگر قدس 0 تا 0
5 ماجرای کویر طبس عسگر قدس 0 تا 0
6 بازی جنون عسگر قدس 0 تا 0
7 هملت عسگر قدس 0 تا 0
8 سوار بر سرنوشت عسگر قدس 0 تا 0
9 سوار بر سرنوشت عسگر قدس 0 تا 0
10 شیرین و فرهاد عسگر قدس 0 تا 0
11 دیدار در الست عسگر قدس 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شیرین وفرهاد عسگر قدس عسگر قدس 0 تا 0
2 دیدار در اَلَست عسگر قدس عسگر قدس 0 تا 0
3 کویر طبس عسگر قدس 0 تا 0
4 آن شصت نفر، آن شصت هزار عسگر قدس