ساسان قجر

ساسان قجر

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 این مزرعه مل کیه؟ فریبا آقاپور علی الوانی 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تابلو هایی از زندگی ساسان قجر رعنا بهلولی زنجانی 0 تا 0
2 پریناز ساسان قجر 0 تا 0
3 خورشید خانوم ساسان قجر 0 تا 0
4 خورشید خانوم ساسان قجر 0 تا 0
5 دینگلی ساسان قجر 0 تا 0
6 عاشق خورشید ساسان قجر 0 تا 0
7 علیمردان خان ساسان قجر 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تابلو هایی از زندگی ساسان قجر رعنا بهلولی زنجانی 0 تا 0
2 جویندگان عشق 0 تا 0
3 پریناز ساسان قجر 0 تا 0
4 حسنک غلامرضا مهدیون 0 تا 0
5 خورشید خانوم ساسان قجر 0 تا 0
6 خورشید خانوم ساسان قجر 0 تا 0
7 دینگلی ساسان قجر 0 تا 0
8 عاشق خورشید ساسان قجر 0 تا 0
9 علیمردان خان ساسان قجر