نصرالله قادری

نصرالله قادری

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شمس امیر دژکام امیر دژکام 0 تا 0
2 کشتار خاموش نصرالله قادری 0 تا 0
3 غم عشق نصرالله قادری 0 تا 0
4 قصه شهر فرنگ شهر ما ! نصرالله قادری 0 تا 0
5 قصه شهر فرنگ شهر ما ! نصرالله قادری 0 تا 0
6 من قاضی القضاتم که مرگ را مُهر کردم به مِهر نصرالله قادری 0 تا 0
7 غم عشق نصرالله قادری 0 تا 0
8 کشتار خاموش نصرالله قادری 0 تا 0
9 هرا نصرالله قادری 0 تا 0
10 گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد نصرالله قادری 0 تا 0
11 آه ، مریم مقدس نصرالله قادری 0 تا 0
12 آشویتس حسین علی بینوایی 0 تا 0
13 آه ، مریم مقدس نصرالله قادری 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 غم عشق نصرالله قادری 0 تا 0
2 قصه شهر فرنگ شهر ما ! نصرالله قادری 0 تا 0
3 قصه شهر فرنگ شهر ما ! نصرالله قادری 0 تا 0
4 من قاضی القضاتم که مرگ را مُهر کردم به مِهر نصرالله قادری