حسین کیانی

حسین کیانی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 همسایه آقا حسین کیانی 0 تا 0
2 مضحکه شبیه قتل حسین کیانی 0 تا 0
3 تئاتر اجباری حسین کیانی 0 تا 0
4 تکیه ملت حسین کیانی 0 تا 0
5 همسایه ی آقا حسین کیانی 0 تا 0
6 رژیسورها نمیمیرند حسین کیانی 0 تا 0
7 مشروطه بانو حسین کیانی 0 تا 0
8 پنهان خانه پنج در حسین کیانی 0 تا 0
9 اهل قبور حسین کیانی 0 تا 0
10 بیداری خانه نسوان حسین کیانی 0 تا 0
11 بیداری خانه نسوان حسین کیانی 0 تا 0
12 خیشخانه و بازیخانه حسین کیانی 0 تا 0
13 همه فرزندان خانم آغا حسین کیانی 0 تا 0
14 مضحکه شبیه قتل حسین کیانی 0 تا 0
15 تیاتر سعدی، تابستان سی و دو حسین کیانی 0 تا 0
16 همسایه آقا حسین کیانی 0 تا 0
17 مضحکه شبیه قتل حسین کیانی