ملیحه زمانی

ملیحه زمانی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مریم و مرداویج بهزاد فراهانی بهزاد فراهانی 0 تا 0
2 اسبها محمد رحمانیان محمد رحمانیان 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اعترافاتی درباره زنان محمد امیریاراحمدی رضا حامدی خواه 0 تا 0
2 دو متر در متر جنگ حمید رضااذرنگ نیما دهقان 0 تا 0
3 آنتوان و مسافر کوچولو حسن باستانی حسن باستانی 0 تا 0

دستیار دوم کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تنها آنها می دانند اسوالد و زنائید حرفی به جای حرفی دیگر ژان تردیو ایرج زهری 0 تا 0

مدیر صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تلفن مشترک محمدامیر یاراحمدی رضا حامدی خواه 0 تا 0
2 تلفن مشترک محمدامیر یاراحمدی رضا حامدی خواه 0 تا 0
3 تلفن مشترک محمدامیر یاراحمدی رضا حامدی خواه 0 تا 0
4 تلفن مشترک محمدامیر یاراحمدی رضا حامدی خواه 0 تا 0

منشی صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تنها آنها می دانند اسوالد و زنائید حرفی به جای حرفی دیگر ژان تردیو ایرج زهری 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود