شکرخدا گودرزی

شکرخدا گودرزی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 راز مهر راز سپهر شکرخدا گودرزی شکرخدا گودرزی 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 راز مهر راز سپهر شکرخدا گودرزی شکرخدا گودرزی 0 تا 0
2 بهرام چوبینه شکرخدا گودرزی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 راز مهر راز سپهر شکرخدا گودرزی شکرخدا گودرزی 0 تا 0
2 غول زنگی قلعه سنگباران جمشید خانیان 0 تا 0
3 ایران حسن باستانی 0 تا 0
4 صنوبر سرخ حریر محمد ابراهیمیان 0 تا 0
5 کیست این پنهان مرا حسن باستانی 0 تا 0
6 ایران حسن باستانی 0 تا 0
7 اطلسی نو بر شندره کهنه شهرزاد قصه گو علیرضا نادری 0 تا 0
8 سرود بال سروش سعید شاپوری 0 تا 0
9 بهرام چوبینه شکرخدا گودرزی 0 تا 0
10 استخوان های طلایی فرهاد ناظرزاده کرمانی 0 تا 0
11 استخوان های طلایی فرهاد ناظرزاده کرمانی 0 تا 0
12 هفت خاج رستم یارعلی پورمقدم 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پستوخانه حمید امجد حمید امجد 0 تا 0
2 پستوخانه حمید امجد حمید امجد