ژان پل سارتر

ژان پل سارتر

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دوزخ افسانه ماهیان افسانه ماهیان 0 تا 0
2 دوزخ افسانه ماهیان 0 تا 0
3 گوشه نشینان آلتونا مریم معترف 0 تا 0
4 گوشه نشینان آلتونا رکن الدین خسروی 0 تا 0
5 دست های آلوده مسعود موسوی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود