محمد اسکندری

محمد اسکندری

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کوری منیژه محامدی 0 تا 0
2 داداگاه نورنبرگ منیژه محامدی 0 تا 0
3 دادگاه نورنبرگ منیژه محامدی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کوری محمد اسکندری منیژه محامدی 0 تا 0
2 سقوط در کوه مورگان آرتور میلر منیژه محامدی 0 تا 0
3 مسافر بی توشه ژان آنوی منیژه محامدی 0 تا 0
4 سووشون سیمین دانشور منیژه محامدی 0 تا 0
5 چشم اندازی از پل آرتور میلر منیژه محامدی 0 تا 0
6 داداگاه نورنبرگ محمد اسکندری منیژه محامدی 0 تا 0
7 ولفگانگ آمادئوس موتسارت ( آمادئوس ) پیتر شفر منیژه محامدی 0 تا 0
8 ولفگانگ آمادئوس موتسارت ( آمادئوس ) پیتر شفر منیژه محامدی 0 تا 0
9 دوازده رجینالد رز منیژه محامدی 0 تا 0
10 ابراهیم توپچی و آقابیک منوچهر رادین رکن الدین خسروی 0 تا 0
11 مسافر بی توشه ژان آنوی منیژه محامدی 0 تا 0
12 دادگاه نورنبرگ محمد اسکندری منیژه محامدی 0 تا 0
13 دایره بسته اریش ماریا رمارک منیژه محامدی 0 تا 0
14 دایره بسته اریش ماریا رمارک منیژه محامدی