محمد احمدی

محمد احمدی

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کوچ در کوچ محمد احمدی 0 تا 0
2 امپراطور جدید محمد احمدی 0 تا 0
3 امپراطور جدید محمد احمدی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کوچ در کوچ محمد احمدی 0 تا 0
2 امپراطور جدید محمد احمدی 0 تا 0
3 امپراطور جدید محمد احمدی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 حکومت زمان خان میرزاملکم‌خان ایرج‌زهری رکن الدین خسروی 0 تا 0
2 جویندگان عشق ساسان قجر 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 الهه خلیج خیراله تقیانی پور علیرضا زارعی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 بیست ‌و چهارمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

هیات بازبینی نمایش های استانی

2 بیست ‌و چهارمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

هیات بازبینی نمایش های تجربی

3 شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

امپراتور جدید

4 چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

خداحافظ مدینه

5 سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

حاشیه نشین

6 دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

فانی

7 هفتمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

تخت طاووس

8 چهارمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

مامور

9 دومین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

سومین شب

10 سومین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

خلیل، طلایه‌دار درون مرز

11 دومین جشنواره سراسری تئاتر فجر

نمایشنامه نویسی

سومین شب

دوم

12 دومین جشنواره سراسری تئاتر فجر

بازیگری مرد

سومین شب

دوم

13 هفتمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

کارگردانی

پرده جدید

سوم

14 سومین جشنواره سراسری تئاتر فجر

کارگردانی

خلیل، طلایه‌دار درون مرز

سوم

15 چهارمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

بازیگری مرد

مامور

سوم

16 سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

مسابقه (نمایشنامه‌نویسی)

حاشیه ‌نشین

سوم

17 دومین جشنواره سراسری تئاتر فجر

نمایش برگزیده

سومین شب

سوم

18 سومین جشنواره سراسری تئاتر فجر

نمایشنامه نویسی

خلیل، طلایه‌دار درون مرز

برگزیده

19 سومین جشنواره سراسری تئاتر فجر

مقوله جنگ

خلیل، طلایه‌دار درون مرز

برگزیده

20 دومین جشنواره سراسری تئاتر فجر

کارگردانی

سومین شب

برگزیده بدون اولویت