علی عامل هاشمی

علی عامل هاشمی

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل 0 تا 0
2 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل 0 تا 0
3 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل 0 تا 0
4 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل 0 تا 0
2 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل 0 تا 0
3 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل 0 تا 0
4 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ترن حمیدرضا آذرنگ حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
2 مجلس انتقام جوی هملت حسین جمالی حسین جمالی 0 تا 0
3 مخمصه خیرالله تقیانی‌پور خیرالله تقیانی‌پور 0 تا 0
4 رومولوس کبیر فریدریش دورنمات نادر برهانی مرند 0 تا 0
5 شهر شطرنجی فرهاد نقدعلی رضا حامدی خواه 0 تا 0
6 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل 0 تا 0
7 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل 0 تا 0
8 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل 0 تا 0
9 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل